سیم و کابل کسری - لیست قیمت

سیم و کابل کسری

لیست قیمت سیم و کابل کسری به شرح زیر میباشد

کابل افشان 4×2 = 2300 تومان هر متر

کابل افشان 4×3= 3250 تومان هر متر
 
کابل افشان 2/5×3 = 2250 هر متر 
 
کابل افشان 2/5×4 = 3500 تومان هر متر

کابل افشان 6×4 = 6000 تومان هر متر

کابل افشان 10×4 = 10500 تومان هر متر

کابل  افشان 1/5×5 = 1800 تومان هر متر 

تاریخ : 2015-06-10 | 9692 بازدید

 

Flow us in Facebook