سینی کابل - لیست قیمت

سینی کابل

قیمت سینی کابل و اتصالات و نردبان


سینی کابل کف 10 سانت با ورق 0/5 =5000 تومان هر متر 

سینی کابل کف 10 سانت با ورق 0/7 = 6000 تومان هر متر 

سینی کابل کف 10 سانت با ورق 1     =7500 تومان هر متر

سینی کابل کف 10 سانت با ورق 1/25=9000 تومان هر متر 

سینی کابل کف 10 سانت با ورق 1/5  =11000 تومان هر متر 

----------------------------------------
سینی کابل20 سانت با ورق0/5     = 7200 تومان هر متر

سینی کابل20 سانت با ورق0/7     = 7700 تومان هر متر 

سینی کابل20 سانت با ورق 1       = 8800 تومان هر متر

سینی کابل20 سانت با ورق 1/25 = 10500 تومان هر متر

سینی کابل20 سانت با ورق 1/5   = 12500 تومان هر متر 

----------------------------------------
قیمت سینی کابل 30 سانت با ورق 5/ =9500 تومان هر متر 

قیمت سینی کابل 30 سانت با ورق 80/ = 12500 تومان هر متر  (6 دی 95)

قیمت سینی کابل30 سانت با ورق 1 =11500تومان هر متر 

قیمت سینی کابل 30 سانت با ورق 1/25 = 18500 تومان هر متر 

قیمت سینی کابل40 سانت با ورق 1=12000 تومان هر متر

قیمت سینی کابل50 سانت با ورق 1/5=29500 تومان هر متر

قیمت سینی کابل60 سانت با ورق 1/5=28000 تومان هر متر

-----------------------
قیمت رابط سینی کابل 15 درصد قیمت هر سایز

قیمت زانو سینی کابل 50 درصد قیمت هر سایز

قیمت سراهی سینی کابل 60 درصد قیمت هر سایز 

-----------------------


تاریخ : 2015-02-07 | 3390 بازدید

 

Flow us in Facebook