سینی کابل - لیست قیمت

سینی کابل

نماینده فروش سینی کابل ار سینی در سال نود و هفت
قیمت سینی کابل و اتصالات و نردبان در سال 97
1. سینی15 سانت ورق 1.5 ارتفاع استاندارد 4 =15000 تومان هر متر 
2. سینی20 سانت ورق 1.5 ارتفاع استاندارد 4 =17500 تومان هر متر 
3. سینی30 سانت ورق 1.5 ارتفاع استاندارد 4 =24500 تومان هر متر 
4. سینی50 سانت ورق 1.5 ارتفاع استاندارد 4 =35000 تومان هر متر 

5. درب سینی15 سانت ورق 1 ارتفاع استاندارد 4 =7000 تومان هر متر 
6. درب سینی20 سانت ورق 1 ارتفاع استاندارد 4 =9000 تومان هر متر 
7.درب سینی30 سانت ورق 1 ارتفاع استاندارد 4 =11000 تومان هر متر
8.درب سینی50 سانت ورق 1.25 ارتفاع استاندارد 4 =30000 تومان هر متر
----------------------------------------------
قیمت اردیبهشت نود و هفت

سینی کابل 10 سانت ورق 1.25 ارتفاع استاندارد 4 سانت =13000 تومان


1.سینی کابل 15 سانت ورق 1.25 ارتفاع استاندارد 4 سانت =16000 تومان

2.سینی کابل 20 سانت ورق 1.25 ارتفاع استاندارد 4 سانت =19000 تومان

3.سینی کابل30 سانت ورق 1.25 ارتفاع استاندارد 4 سانت =25000 تومان

4.سینی کابل 50 سانت ورق 1.25 ارتفاع استاندارد 4 سانت =35000 تومان

5.سینی کابل 60 سانت ورق 1.25 ارتفاع استاندارد 4 سانت =44000 تومان
تاریخ بروز رسانی 25 تیر 97
------------------------------------------------------------------
سینی کابل کف 10 سانت با ورق 0/5 =5000 تومان هر متر 

سینی کابل کف 10 سانت با ورق 0/7 = 6000 تومان هر متر 

سینی کابل کف 10 سانت با ورق 1     =7500 تومان هر متر

سینی کابل کف 10 سانت با ورق 1/25=9000 تومان هر متر 

سینی کابل کف 10 سانت با ورق 1/5  =11000 تومان هر متر 

----------------------------------------
سینی کابل20 سانت با ورق0/5     = 7200 تومان هر متر

سینی کابل20 سانت با ورق0/7     = 7700 تومان هر متر 

سینی کابل20 سانت با ورق 1       = 8800 تومان هر متر

سینی کابل20 سانت با ورق 1/25 = 10500 تومان هر متر

سینی کابل20 سانت با ورق 1/5   = 12500 تومان هر متر 

----------------------------------------
قیمت سینی کابل 30 سانت با ورق 5/ =9500 تومان هر متر 

قیمت سینی کابل 30 سانت با ورق 80/ = 12500 تومان هر متر  (6 دی 95)

قیمت سینی کابل30 سانت با ورق 1 =11500تومان هر متر 

قیمت سینی کابل 30 سانت با ورق 1/25 = 18500 تومان هر متر 

قیمت سینی کابل40 سانت با ورق 1=12000 تومان هر متر

قیمت سینی کابل50 سانت با ورق 1/5=29500 تومان هر متر

قیمت سینی کابل60 سانت با ورق 1/5=28000 تومان هر متر

-----------------------
قیمت رابط سینی کابل 15 درصد قیمت هر سایز

قیمت زانو سینی کابل 50 درصد قیمت هر سایز

قیمت سراهی سینی کابل 60 درصد قیمت هر سایز 

-----------------------
قیمت سینی کابل10 سانتی ارتفاع 4 ورق 1.5 هر متر 25000 تومان
قیمت سینی کابل 20 سانتی ارتفاع 4 ورق 1.5 هر متر 32500 تومان

قیمت رابط سینی کابل10 سانت5000 تومان
قیمت رابط سینی کابل20 سانت 7000 تومان
تاریخ 27 مرداد 97......................................................................


تاریخ : 2015-02-07 | 8565 بازدید

 

Flow us in Facebook