سیم و کابل کرمان - لیست قیمت

سیم و کابل کرمان

شرکت اریا الکتریک نماینده فروش سیم و کابل کرمان در لاله زار تهران میباشد.

02166734831

لیست قیمت سیم و کابل مخابراتی کرمان و کاویان 

قیمت سیم انتن کرمان صادراتی 1200 تومان هر متر 

قیمت سیم تلفن دو زوج فویلدار مارک کرمان 790 تومان هر متر 
قیمت سیم انتن صادراتی کرمان 108000 تومان هر کلاف
قیمت سیم تلفن 10 زوج فویلدار کرمان 3200 تومان هر متر 
تاریخ به روز رسانی قیمت اقلام فوق 16 مرداد

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×02×1 زوجی= 450 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×2×2 زوجی= 675 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×2×3 زوجی= 910 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×2×4 زوجی= 1150 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×2×6 زوجی= 1560 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×2×10 زوجی=2500 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×2×15 زوجی=3550 تومان هر  متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×2×20 زوجی= 4600 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×2×25 زوجی= 5900 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×2×30 زوجی= 6650 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×2×40 زوجی= 8800 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×2×50 زوجی= 11350 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×2×60 زوجی= 13600 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×2×100 زوجی= 23400 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×2×200 زوجی= 42500 تومان هر متر 

02166734831
------------------------

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 05×2×2 زوجی= 580 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 05×2×4 زوجی= 930 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 05×2×6 زوجی= 1270 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 05×2×10 زوجی=1950 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 05×2×15 زوجی=2850 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 05×2×20 زوجی= 3420 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 05×2×25 زوجی= 4420 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 05×2×32 زوجی= 5550 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 05×2×40 زوجی= 6600 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 05×2×50 زوجی= 8100 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 05×2×60 زوجی= 13600 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 05×2×100 زوجی= 16500 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 05×2×200 زوجی= 31500 تومان هر متر 

02166734831
------------------

قیمت سیم انتن کواکسال معمولی کرمان = 550 تومان هر متر 

قیمت سیم انتن کواکسیال صادراتی کرمان =850 تومان هر متر 

-------------------

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 04×2×10 زوجی=1650تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 04×2×15 زوجی=2100 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 04×2×20 زوجی= 2700 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 04×2×25 زوجی= 3300 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 04×2×32 زوجی= 3800 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 05×2×40 زوجی= 4850 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 04×2×50 زوجی= 6000 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 04×2×60 زوجی= 7500 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 04×2×100 زوجی= 11200 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 04×2×200 زوجی=21500 تومان هر متر 

02166734831
-------------------

قیمت کابل دوربین ار جی 58 rg کرمان تمام مس =1300 تومان هر متر 

قیمت کابل دوربین ار جی 59 rg کرمان تمام مس =1300 تومان هر متر 

قیمت کابل ار جی 6 rg تمام مس کرمان =1550 تومان هر متر 

قیمت کابل کواکسیال میکروفن کرمان =800 تومان هر متر 

قیمت کابل مخابراتی کرمان 2/5سی  2 وی =850 تومان هر متر 

02166734831
---------------------

تاریخ : 2015-06-16 | 14418 بازدید

 

Flow us in Facebook