سیم و کابل کرمان - لیست قیمت

سیم و کابل کرمان

شرکت اریا الکتریک نماینده فروش سیم و کابل کرمان در لاله زار تهران میباشد.

02166734831

لیست قیمت سیم و کابل مخابراتی کرمان و کاویان 

قیمت سیم انتن کرمان صادراتی 1350 تومان هر متر 


قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×02×1 زوجی= 450 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×2×2 زوجی= 675 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×2×3 زوجی= 910 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×2×4 زوجی= 1800تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×2×6 زوجی= 2500تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×2×10 زوجی=4000تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×2×15 زوجی=3550 تومان هر  متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×2×20 زوجی= 4600 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×2×25 زوجی= 5900 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×2×30 زوجی= 6650 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×2×40 زوجی= 8800 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×2×50 زوجی= 11350 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×2×60 زوجی= 13600 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×2×100 زوجی= 23400 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 06×2×200 زوجی= 42500 تومان هر متر 

02166734831
------------------------

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 05×2×2 زوجی= 580 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 05×2×4 زوجی= 930 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 05×2×6 زوجی= 1270 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 05×2×10 زوجی=1950 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 05×2×15 زوجی=2850 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 05×2×20 زوجی= 3420 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 05×2×25 زوجی= 4420 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 05×2×32 زوجی= 5550 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 05×2×40 زوجی= 6600 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 05×2×50 زوجی= 8100 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 05×2×60 زوجی= 13600 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 05×2×100 زوجی= 16500 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 05×2×200 زوجی= 31500 تومان هر متر 

02166734831
------------------

قیمت سیم انتن کواکسال معمولی کرمان = 550 تومان هر متر 

قیمت سیم انتن کواکسیال صادراتی کرمان =850 تومان هر متر 

-------------------

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 04×2×10 زوجی=1650تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 04×2×15 زوجی=2100 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 04×2×20 زوجی= 2700 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 04×2×25 زوجی= 3300 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 04×2×32 زوجی= 3800 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 05×2×40 زوجی= 4850 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 04×2×50 زوجی= 6000 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 04×2×60 زوجی= 7500 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 04×2×100 زوجی= 11200 تومان هر متر 

قیمت کابل هوایی مخابراتی کرمان 04×2×200 زوجی=21500 تومان هر متر 

02166734831
-------------------

قیمت کابل دوربین ار جی 58 rg کرمان تمام مس =1300 تومان هر متر 

قیمت کابل دوربین ار جی 59 rg کرمان تمام مس =1300 تومان هر متر 

قیمت کابل ار جی 6 rg تمام مس کرمان =1550 تومان هر متر 

قیمت کابل کواکسیال میکروفن کرمان =800 تومان هر متر 

قیمت کابل مخابراتی کرمان 2/5سی  2 وی =850 تومان هر متر 

02166734831
---------------------
قیمت سیم انتن کرمان هر متر 2300 تومان
قیمت سیم تلفن 2 زوج فویلدار کرمان 1600 تومان
تاریخ 27 مرداد 97

تاریخ : 2015-06-16 | 23266 بازدید

 

Flow us in Facebook